Speel-o-theek Tienen

Speel-o-theek De Kraal is een vrijwillig initiatief van onthaalouders verbonden aan de dienst voor onthaalouders van de stad Tienen.

1. Bereikbaarheid

Adres: Sociaal Huis Kabbeekvest 110 bus 2 - 3300 Tienen eerste verdieping

Email : holsbeekm57@telenet.be

Telefoonnummers:

Magda Holsbeek: 0496/46.83.69
Martha Corneillie: 0497/70.22.56


Openingsuren --> zie info-pagina:
Elke 2de dinsdagavond van de maand van 18u00 tot 19u45.

Vanaf april tot en met oktober is de kelder eveneens geopend voor ontlening van het buitenspeelgoed, telkens van 18u00 tot 19u30. De vrijwilligers van de speel-o-theek willen de regels van het sociaal huis respecteren en rekenen op de stiptheid van hun leden. Zij vragen dan ook met aandrang deze uurregeling strikt op te volgen.

2.Doelstelling

De bedoeling van "De Kraal" is om zoveel mogelijk kinderen te laten kennis maken met een ruim aanbod aan speelgoed. Kinderen ontwikkelen mede via hun spel. Speelgoed is voor kinderen vooral didactisch materiaal. Ouders kunnen voor hun kinderen in de speel-o-theek aangepast speelgoed ontlenen.
 

3.Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van de speel-o-theek "De Kraal".

Het lidgeld bedraagt jaarlijks 24,00 euro. Het lidgeld wordt jaarlijks na betaling op 1 januari verlengd tot 31 december. De eerste uitleendatum geldt als inschrijvingsdatum.
Bij nieuwe aansluitingen wordt het lidgeld aangerekend vanaf de maand van inschrijving tot en met de maand december van hetzelfde jaar en dit aan 2,00 euro per maand.

Wanneer het lidgeld één maand na vervaldatum niet betaald is kan er geen speelgoed meegenomen worden.

Bij voorkeur vragen we om het lidgeld over te schrijven op rekeningnummer IBAN: BE28 7360 140 8 9720 met vermelding van uw naam + lidnummer.
 

4.Ontlenen van speelgoed

Het speelgoed wordt ontleend voor 1 maand.
Het aantal stuks is beperkt tot 5 per maand voor de ouders, met mogelijkheid van verlenging van 2 stuks gedurende maximaal 1 maand.

Onthaalouders kunnen 10 stuks mee nemen met de mogelijkheid van verlenging van 4 stuks gedurende maximaal 1 maand.

Men kan verlenging aanvragen tijdens de openingsuren van de speel-o-theek, telefonisch of via mail ten laatste op de dag van inlevering. Het buitenspeelgoed kan maar éénmaal verlengd worden.

De ontlener moet het speelgoed of het spel op onvolledigheid en/of beschadigingen nakijken voor het verlaten van de speel-o-theek. Mankementen worden onmiddellijk en ten laatste de dag na de ontlening gemeld aan Martha op het nummer 0497/70.22.56. Dit heeft als bedoeling misverstanden en discussies te voorkomen.

Het speelgoed dient te worden gebruikt waarvoor het bestemd is. Hierbij moet men rekening houden met de voorgeschreven leeftijdscategorie zoals vermeld staat op de fiche. Elk stuk speelgoed wordt vergezeld van een specifieke fiche die wordt meegegeven aan de ontlener. Deze fiche vermeldt uit hoeveel en welke delen het speelgoed bestaat. Het speelgoed wordt teruggebracht en voorzien van de fiche. Bij verlies van deze fiche wordt een boete aangerekend van 2,50 euro. Indien men de fiche later terug vindt wordt de boete terugbetaald. Speelgoed onderling uitwisselen is niet de bedoeling en is op eigen verantwoordelijkheid.

Het ontleende speelgoed moet proper, volledig en onbeschadigd ingeleverd worden. Vuil speelgoed wordt terug meegenomen of ter plaatse afgewassen.
 

5.Aanrekenen van boetes en vergoedingen

Indien er toch iets ontbreekt bij het inleveren zal er een boete aangerekend worden:
2,50 euro voor de kleine stukken
10,00 euro voor het buitenspeelgoed.
Indien men het ontbrekend stuk later heeft teruggevonden wordt de boete terugbetaald.

Er wordt onmiddellijk melding gemaakt aan de verantwoordelijke wanneer het speelgoed beschadigd is, of niet meer compleet is. Het betrokken speelgoed wordt terug meegegeven. Indien de ontlener de maand nadien het onderdeel niet terug gevonden heeft moet het ontleend speelgoed aangekocht worden. Het te betalen bedrag wordt berekend aan de hand van het jaar van ingebruikname en/of aankoop van het betrokken speelgoed: 1ste jaar 100% van de aankoopprijs zoals vermeld op de fiche , 2de jaar 80%, 3de jaar 60%, 4de jaar en al opvolgende jaren 40%.

Bij beschadiging of verlies van de stoffen zakjes of plastieken doos waarin het speelgoed werd verpakt, wordt een bedrag aangerekend volgens op dat moment geldende prijs voor vervanging van het item.

Laattijdig inleveren van het speelgoed:
1ste maand te laat: verwittiging per e-mail + 2,50 euro per ontleend klein stuk speelgoed + 10,00 euro per ontleend buitenspeelgoed

2de maand te laat: telefonische verwittiging + de boete wordt verdubbeld.

3de maand te laat: het speelgoed wordt bij de ontlener opgehaald + de boete wordt onmiddellijk vereffend + schrapping als lid.
 

6.Aansprakelijkheid

De speel-o-theek "De Kraal" kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die zich met het speelgoed zouden voordoen.

Tienen, 1 januari 2018